Số màu đen là dự đoán về đặc biệt.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 40 91 41 92 42 93 43 94 44 95 45 96 46 97 47 98 48 99 49

Biểu đồ

Màu xanh là dự đoán đúng. Màu đỏ là dự đoán sai

Chú ý: Tất cả mọi thông tin và dự đoán kết quả xổ số tại đây chỉ mang tính chất tham khảo, không nhất thiết phải đúng hoàn toàn 100%.